Stowarzyszenie "Amicus" Gminy Dzierzążnia - Aktywni Seniorzy

Od kwietnia do grudnia 2016 r Stowarzyszenie Amicus realizowało projekt pn. „Aktywni Seniorzy-integracja i edukacja". Celem głównym projektu była poprawa jakości życia do godnego starzenia się osób w wieku 60+ zamieszkujących gminę Dzierzążnia poprzez zwiększenie ich aktywności społecznej, fizycznej, intelektualnej i kulturalnej w ramach integracji wewnątrz i międzypokoleniowej.

W projekcie zorganizowano szkolenia na temat wolontariatu i utworzony został Międzypokoleniowy Klubu Wolontariusza, co zwiększy udziału osób starszych w życiu społecznym i różnych formach wolontariatu. Przeprowadzone były różnorodne zajęcia podtrzymujące sprawność fizyczną seniorów: kurs nordic walking, rajdy piesze z kijkami, wycieczka turystyczno-rekreacyjna na Podlasie w celu poznania wielokulturowości i historii tego regionu Polski.

Udział w spektaklu/koncercie w Operze i Filharmonii Podlaskiej spowodował, że seniorzy indywidualnie otworzyli się na kulturę i nauczyli się ją odbierać w sposób osobisty według własnych emocji i wrażeń oraz wzmocnili swoje poczucie wartości. Zorganizowany przez grupę seniorów-wolontariuszy Gminny Dzień Seniora i rodzinne kolędowanie przyczyniło się do aktywizacji i integracji,a  także stało się dobrą okazją do budowania więzi międzyludzkich, integrowania środowiska osób w wieku emerytalnym oraz integracji z młodszym pokoleniem.

Projekt finansowany jest w ramach Programu Rządowego ASOS 2016 ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.